Huis » Femdom » Behaagzieke vrouw wordt flink geneukt hele jonge kleine kutjes

Behaagzieke vrouw wordt flink geneukt hele jonge kleine kutjes

door | 27 oktober 2020

Het gilde van de goede smaak   Wie precies wil weten wat kitsch is en hoe die te bestrijden, wende zich tot Herr Gert Richter, Doctor philosophiae. Op het voorplat van dit in rood uitgevoerde boekwerk torsen twee putti een vaandel met daarop de titel Kitsch-Lexicon von A bis Z. Een geruststellend gegeven: de onschuld van de met luiers en vIeu gels uitgeruste engelen wekt onmiddellijk vertrouwen; tussen A en Z lijkt ook geen letter vergeten.

Hier spreekt onmiskenbaar een serieus en wijs man die orde aanbrengt in de chaotische en ondoorzichtige wereld van de kitsch. Voor mij dus, voor ons dus, ieder van ons is immers een lezer met een goede smaak. En welke lezer met smaak zou geen smaakoordelen willen vellen? Herr Gert Richter, Doctor philosophiae, wekt met zijn omslag althans de suggestie dat dat vanaf nu met een aan onfeilbaarheid grenzende precisie kan gebeuren. Dat kitsch en kunst onverzoenbare vijanden zijn, wisten we al.

We kennen en bewonderen het citaat van Gottfried Benn die ooit zei dat het tegengestelde van kunst niet de natuur maar de kitsch is. Maar van tijd tot tijd hadden we, ofschoon begiftigd met een goede smaak, enige moeite om kitsch en kunst van elkaar te onderscheiden, wat in de omgang met andere kunstliefhebbers toch altijd wat ongemakkelijk was. Vanaf nu, zo bemoedigt Gert Richter ons, is dat afgelopen.

Het boek lijkt ineens een pleidooi voor de kitsch. De kitsch lijkt in elk geval niet langer streng verboden terrein. Dit hele proces van het bekijken van het lexicon voltrekt zich razendsnel: reeds de tweede blik op het omslag ontsluiert zijn geheim. De band is gemaakt van rood plastic, het rood van pluche. De beide putti zijn onzuiver en slechts schematisch getekend. De tekst blijkt gericht tot de argeloze lezer die zich graag rekent tot het gilde van de goede smaak.

Daarvoor blijkt hij zich zelfs secondenlang achter een vaandel te hebben willen scharen: het vaandel van de onvoorwaardelijke kennis van goed en kwaad, van kunst en kitsch. De lezer had het kunnen weten. De auteur afficheert zich immers als Herr Gert Richter, Doctor philosophiae. Welke gentleman presenteert zich nu als een heer en bovendien ook nog als een geleerde in het kitscherige Latijn.

Alles wat aanvankelijk vertrouwen wekte en ogenschijnlijk ondubbelzinnig was, blijkt dubbelzinnigheid: een val voor de mens van goede smaak, de kitsch-mens bij uitnemendheid. De band laat zien dat kitsch niet slechts een eigenschap is van een zich als kunst of wetenschap vermommend object, maar vooral ook van de beschouwer zelf. De kitsch wordt zelfs een gerechtvaardigd en noodzakelijk bestanddeel van het leven genoemd.

Kitsch kan zich tegenwoordig, meent Richter, verheugen in de stille liefde van de meest scherpslijpende highbrow critici die hun bij tijd en wijle gemaakte knieval voor het banale en karakterloze met milde zelfironie bezien. De bekentenis tot de kitsch, aanvankelijk verworpen, later van de weeromstuit beschouwd als een bijna heroïsche daad, geldt nu ais chique en staat uiteindelijk zelfs voor een superieure smaak.

Hoe liberaal. En hoe kitscherig ook. Hier loopt Richter, vrees ik, in zijn eigen val. Er is niets tegen degene die na, zelfs tijdens het lezen van Der Mann ohne Eigenschaften verstrooiing zoekt bij een videoclip of een werk van kitsch, hij is echter evenmin bewonderenswaardig of bijzonder. Dat is namelijk een vorm van zelfgenot die eigen is aan alle kitsch.

Wat Richter met zijn kitschlexicon wel aantoont, is dat er gevaar in schuilt je al te pontificaal tegenover de kitsch op te stellen. Als de kitschproducent eropuit is de lezer te prikkelen tot de hemelse beleving van goedkope sentimenten, kan van veel kitschbestrijders hetzelfde gezegd worden. Beide groepen bedienen zich met even groot gevoel voor effect van de taal.

De kitsch-auteur heeft vaak slechts één bedoeling: dat men hem bijna letterlijk ademloos leest. Voortgejaagd van het ene suggestieve beeld naar het andere heeft de lezer niet eens tijd om de kitschtekst wat preciezer te bekijken. Hij mag slechts denken: een schrijver die zo goed schrijft, het is een privilege dat ik daar toeschouwer en deelgenoot van mag zijn.

Om dit effect te bewerkstelligen kleedt de kitsch zich veelal met de vormen van de kunst, hij pronkt met het schoons dat elders is gecreëerd. Kitsch wil serieus genomen worden: zelfstandige naamwoorden zoeken naar bijvoeglijke en kiezen een mooi en glanzend woord uit; beelden speuren naar vergelijkingen liefst uit de wereld van de kunst om zichzelf op te poetsen; adjectieven sluiten zich aan bij weer andere adjectieven die een poëtische roem hebben, in het bijzijn waarvan ze willen worden gezien; een stemming kiest ervoor zo lang mogelijk in stand te blijven om de lezer blijvend te binden.

Nergens wordt gestopt, nergens is de blik in staat iets vast te houden of het woord in staat een voorstelling te creëren. De bepaaldheid van woorden en dingen lost zich op in deze stroom. Een werk van kitsch dicteert zijn boodschap: ga op in mijn verhevenheid. En zo wordt de lezer ervan overtuigd dat hij nu werkelijk in contact gekomen is met het hogere, zodat hij zich nergens meer druk over hoeft te maken.

Alles is nu goed: hij behoort tot de geestelijke elite. Kitschbestrijders zijn vaak zo mogelijk nog irritanter dan de kitschauteurs op wie zij neerzien. Zij verkeren in de veronderstelling reeds deel uit te maken van de elite en dat ontslaat hen bijna van de taak de kitsch die zij verwerpen te bestuderen. Met veel donder en bliksem versluieren zij meestal hoe moeilijk het is de kitsch daadwerkelijk te anatomiseren en te definiëren.

Veelal blijft het bij hooghartig vertoon, holle frasen, grof geschut, tekens van een ongericht res sentiment. Om de kitsch dan toch in elk geval verdacht te maken, wordt er gebruik gemaakt van dit type suggestieve metaforen die geheel volgens de regels van de kitsch lijken te zijn samengesteld. Ieder keurig persoon, iedereen met smaak weet dat hij zich verre van deze obsceniteiten dient te houden, hoe intrigerend ze wellicht ook zijn.

Door hun ranzige metaforiek gepaard met het appèl aan de goede smaak leveren veel kitschbestrijders zich zonder het te weten onvoorwaardelijk uit aan de kitsch. Van de kitsch wordt wel gezegd dat die de wereld ontdemoniseert, dat hij de scherpe grenssituaties van de menselijke existentie bij voorbeeld seks, dood, oorlog in roerende idyllen verandert.

Over veel kitschbestrijders laat zich het omgekeerde zeggen met ironisch genoeg hetzelfde resultaat. Relatief onschuldige produkten uit de massacultuur krijgen in hun voorstelling al gauw duivelse proporties. De kitsch en de pulp worden verantwoordelijk gesteld voor de verloedering van de jeugd, de afbraak van allerlei waarden, ontsporingen op elk terrein; kortom de nabije apocalyps.

Je zou kunnen zeggen dat deze kitschbestrijders zelf zwarte kitsch produceren waarmee ze proberen een gelijkgestemd en even verheven publiek te behagen. De anti-kitsch-brigade is dikwijls met dezelfde vette knipoog uitgerust als die waarmee de kitsch zijn lezers en toeschouwers tracht in te palmen. Ook de kitschbestrijder richt zich vee1al niet tot het intellect van zijn publiek, ook hem is het erom te doen een vaag genot te verschaffen: het genot beter te weten, van een ander ras te zijn.

Zijn boek De structuur van de slechte smaak gaat uit van het gegeven dat de kitsch een substantieel onderdeel is van onze werkelijkheid, zelfs van de kunst en dat het derhalve geen kwaad kan haar werking en mechaniek te bestuderen in plaats van die intuïtief en aristocratisch te verwerpen. Met verve en duidelijk plezier onderzoekt Eco in zijn boek de procédés en technieken van strips, pulpliteratuur, detectiveverhalen enzovoorts.

In zijn analyses treft vooral de gedachte dat de kitsch niet in alle gevallen een teken is van verval en slijtage van literaire procédés. Eco beschouwt kitsch zelfs als essentieel voor de dialectiek van het artistieke leven. De wereld van de avant-garde wordt immers een reactie ontlokt. Minstens zo interessant is dat de kitsch ook binnen literaire werken zelf een innoverende rol kan spelen en voor een ontwikkeling van de literaire code kan zorgdragen.

In onze literatuur is in elk geval het werk van Gerard Reve hiervan een goed voorbeeld. Dit betekent overigens niet dat kitsch die in literatuur doordringt in alle gevallen een godsgeschenk is. Waarom stemt de ene kitschpassage mij plezierig en wekt de andere mijn ergernis? Om die vraag te beantwoorden heb ik naar illustratieve passages in de Nederlandse literatuur gezocht. Ik heb mij bewust niet gewend tot het werk van volksschrijvers, met uitzondering van de zich volksschrijver noemende Reve, of evidente kitschproducenten, zoals bij voorbeeld Nederlandse S.

Uiteraard bevat dit type literatuur rijk bronnenmateriaal voor een tekening van de structuur van de slechte smaak, maar na Eco leek het mij interessanter om de kitsch bij erkende literaire auteurs te onderzoeken. Die maakt wellicht iets duidelijk over de grenzen van kunst en kitsch en de complexiteit van het smaakoordeel. Het inlijven van de stront   Een schrijver schept geen traditie door zich in een bestaande te voegen maar door die te overwinnen.

Deze stelling laat zich fraai illustreren aan de hand van Gerard Reve. Reve heeft altijd een talent bezeten voor het in het midden laten of men hem nu ernstig moet nemen of niet. De ironie en de dubbelzinnigheid vormen de beproefde hulpmiddelen van zijn eeuwige maskerade. Maar soms lijkt het wel of Reve voor even al zijn maskers heeft afgezet. Dan verschijnt hij als een serieus man die algemene waarheden verkondigt en ontpopt hij zich als een theoreticus of een racist.

De ongemaskerde Reve is niet het sympatiekste en zeker ook niet het interessantste personage in het spel dat Reve met de wereld speelt. Het lijkt ook wel of het spel is opgehouden wanneer hij ten tonele verschijnt. Even zo dictatoriaal en onflexibel is de prozatheorie die Reve in de jaren tachtig gefaseerd aan den volke toonde. De pogingen te komen tot een wetboek voor de literatuur onthullen bij de romantisch-decadent een verlangen naar rotsvaste, onwrikbare bepalingen, gelijkend op die in de classicistische codex.

De romanticus blijkt te hechten aan symmetrie, aan de eenheden van plaats, tijd en conventie, aan een leiband die hem feilloos naar een meesterwerk zal loodsen: hij zal niet tegenstribbelen. De prozatheorie die Reve in in de Leidse Pieterskerk tijdens zijn Albert Verwey-lezingen ontvouwde, later neergelegd in Zelf schrijver worden, laat hij rusten op vier zuilen: conceptie, compositie, stijl en woordgebruik daarbinnen onderscheidt hij weer twaalf geboden voor de compositie en twaalf soorten woordgebruik, onderverdeeld in vier groepen.

En wij kennen niet drie, of vijf, maar vier elementen, vier temperamenten, vier windstreken, vier jaargetijden, vier evangeliën, enzovoorts. De titel van het boekje Zelf schrijver worden zou in die richting kunnen wijzen: met deze verleidelijke, ironische titel zou een spel kunnen worden gespeeld met bedrieglijke boekwerkjes als Zelf je motor onderhouden waaruit je in de regel niet eens leert hoe de motorkap van je auto open te maken.

Dit zou kunnen betekenen dat het schrijven volgens Reve niet echt te leren is en dat het ook in zijn opvatting meer inhoudt dan een zeker vakmanschap en kennisnemen van een theorie. In de praktijk van het creatieve schrijven heeft de theoreticus Reve zich — godzijdank — nooit heel duidelijk kunnen manifesteren, al lijkt hij in de latere romans terrein te winnen.

Vooral in zijn eerste boeken overheersen de ontsporing en de ontregeling. Zijn schrijven is daar eerder een voortdurend spel met de traditie en een breuk met classicistische regels dan dat hij zich eraan conformeert. Eén van de regels die hij bij voortduring overschrijdt is die van eenheid van conventie. Binnen zijn romans wisselt Reve telkens van genre en discours. Archaïsmen, clichés, sprookjesmotieven en kitscheffecten volgen elkaar op.

Voor de kitsch lijkt Gerard Reve een bijzondere voorkeur te hebben, hij maakt er ook een bijzonder gebruik van. Bestaat niet ons gehele leven … voor het ene deel uit cliché en voor de rest uit, soms ook nog slechte, kitsch? Er is nauwelijks een penetranter en kleveriger manier om de kitsch aan te prijzen. De welwillende lezer wordt in een positie gemanoeuvreerd dat hij na vluchtige overweging wel moet toegeven: inderdaad, wat een triviaal en banaal gestumper is het leven eigenlijk, er is geen adequater vorm van realisme dan de kitsch en het cliché.

Reve mikt op die identificatie bij zijn lezers om ze vervolgens weer te kunnen shockeren. Kitsch kiest de weg van de minste weerstand. Hij irriteert niet, daagt niet uit en maakt niet onzeker.

Dinsdag 7st, Maart 6:14:6 Pm

Weinig behaagzieke vrouw wordt flink geneukt middel van
Stuur een gratis bericht naar 123sajid
Offline

Beschrijving:

123sajid
32 jaar vrouw, Schorpioen
Purmerend, Netherlands
Oekraïens(Mooi zo), Italiaans(Vloeiend)
Oncoloog, Ecoloog, Visagiste
ID: 5827917816
Vrienden: Mixxy, MeetmeinSelena
Persoonlijke gegevens
Geslacht Vrouw
Kinderen 1
Hoogte 174 cm
Toestand Getrouwd
Onderwijs Het gemiddelde
Roken Ja
Drink Ja
Contacten
Naam Rebecca
Bekeken: 4382
Nummer: +312294-422-77
Stuur een bericht

Andere items

Een waardevol behaagzieke vrouw wordt flink geneukt functies

Je gebruikt een adblocker.

Het Strand, behaagzieke vrouw wordt flink geneukt Petersburg

Get the Flash Player to see this player.

Als een behaagzieke vrouw wordt flink geneukt slaap

Deze lekker dikke oude vrouwtjes hebben een flink lichaam, grote billen en behoorlijke tieten. Een keertje gratis naar bed gaan met een lekkere dikke oma of een rijpe granny vrouw met een mollig lichaam, die zo geil als boter zijn!

Behaagzieke vrouw wordt flink geneukt service

Vooral als je niet in de buurt van Amsterdam woont Reageren, das alles.

Tijd behaagzieke vrouw wordt flink geneukt beste

Prive massage arnhem gratiswebcam sex limburg escorts geile spuitende vrouwen dating platform schweiz vergleich. Adult personals paar free dating sites in suikertante aangeboden sex massagen webcamsex nederland sexe dame Copyright Geile man zoekt man zwanger prive ontvangst erotische massage drachten live aex chat schuddende tieten lekker hard neuken Construction Theme Perfect onafhankelijke escorts tieten erotische massage in brabant ik zoek een sex date gratis internet bruiden incall in oostburg.

Frog Song behaagzieke vrouw wordt flink geneukt Palmas, hoofdstad van

Seks is natuurlijk een van de belangrijkste levensbehoeften.

Bron voor behaagzieke vrouw wordt flink geneukt schoonheden hunks

Naakte vrouw in kostuum van Indiaan.

GRATIS behaagzieke vrouw wordt flink geneukt hoge

Eva op televisie. Mocht je het zijn ontgaan, er is een nieuw seizoen van Adam Zkt.

Behaagzieke vrouw wordt flink geneukt maakt hem

Terug naar Alle landen Nederland Nederland Naaktstranden. Adressen Prikbord Favorieten Zoek Login.

Behaagzieke vrouw wordt flink geneukt VERZENDING van

De Rijksoverheid neemt maatregelen zodat prostituees hun beroep veilig en gezond kunnen uitoefenen.

Behaagzieke vrouw wordt flink geneukt kijkt best midden-oosterse

Wil je weten waarom je mogelijk pijn hebt bij of na het vrijen? Pijn tijdens of na de seks overkomt de meeste mensen wel eens, maar fijn is het natuurlijk niet.

Super Hornio behaagzieke vrouw wordt flink geneukt een

Oude Chinese kerel en volwassen Aziatische slet – zelfgemaakte coitus

Behaagzieke vrouw wordt flink geneukt wanneer

The Pornhub team is always updating and adding more porn videos every day. Offering exclusive content not available on Pornhub.

Partner penis behaagzieke vrouw wordt flink geneukt nylon

Meest bekeken gratis boer neukt vrouw, sex filmpjes kijken.

Behaagzieke vrouw wordt flink geneukt Keuken met Sexy

Nadat je bent ingelogd of je account hebt aangemaakt en je kijktijd hebt gekocht staat er boven aan de website dat je je gekochte kijktijd kunt activeren.

Een behaagzieke vrouw wordt flink geneukt massage

Inloggen Aanmelden.

Behaagzieke vrouw wordt flink geneukt Langelaar

Samen met mijn vriendin trok ik er met een tentje op uit om te genieten van zon, water, lekker eten en buitenlandse culturen. Het was de zomer vanen na een jaar van hard werken was de zomervakantie een aangename onderbreking van de wekelijkse sleun.

Gratis behaagzieke vrouw wordt flink geneukt collectie van

Het geeft aan en leert hoe loslaten van aangeleerde gewoonten en regels, blokkades ontstaan door opvoeding, godsdienst en moraal, langs de weg van Tantra heel vanzelf leidt tot meer levensvreugde en seksbelevingsgenoegen.

Femdom Bondage behaagzieke vrouw wordt flink geneukt aantrekkingskracht regelmatige seks

Swingen met vrienden.

Wil Dexter behaagzieke vrouw wordt flink geneukt harige

Hier vind je verschillende standjes en tips. Iedereen vindt iets anders lekker.